Dean Shelton    15 Pieces Found   Bio
'36 Chevy
Medium OIL ON CANVAS
Size 16 h X 20 w
Price $1,850.00
   
Black Mountain
Medium OIL ON CANVAS
Size 24 h X 30 w
Price $2,900.00
   
Cooling Off*
Medium OIL ON CANVAS
Size 10 h X 14 w
Price $950.00
   
Feeding Time
Medium OIL ON CANVAS
Size 11 h X 14 w
Price $895.00
   
In Need of TLC
Medium OIL ON CANVAS
Size 18 h X 36 w
Price $2,900.00
   
Lace of Fall
Medium OIL ON CANVAS
Size 20 h X 16 w
Price $1,650.00