Dean Shelton    12 Pieces Found   Bio
'36 Chevy
Medium OIL ON CANVAS
Size 16 h X 20 w
Price $1,850.00
   
Black Mountain
Medium OIL ON CANVAS
Size 24 h X 30 w
Price $2,900.00
   
Feeding Time
Medium OIL ON CANVAS
Size 11 h X 14 w
Price $895.00
   
In Need of TLC
Medium OIL ON CANVAS
Size 18 h X 36 w
Price $2,900.00
   
Morning Fog
Medium OIL ON CANVAS
Size 16 h X 20 w
Price $1,850.00
   
Parked*
Medium OIL ON CANVAS
Size 8 h X 10 w
Price $425.00